16/07/2018

Privaatsusreeglid

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Caravanpark OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.
Kes on klient?

Isik, kes on meie veebilehe kaudu meiega kontakteerunud või kasutanud meie teenuseid kohapeal karavanipargis.

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis on Caravanpark OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed – telefoninumber, email, ostetud teenused, teostatud broneeringud. ).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, kasutamine, edastamine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete töötleja on Caravanpark OÜ.

Kes on kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis

Caravanpark OÜ kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:

ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;

email;

telefoninumber;

elukoht/asukoht;

sõiduki detailid;

rahvus;

majutusinfo;

andmed klientide eelistuste ja rahulolu kohta (nt. kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed);

Kõiki kliendi poolt edastatud andmeid on Caravanpark OÜ-l õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt. arvutivõrgu) teel.

Seaduses sätestatud alustel on Caravanpark OÜ-l õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?

Caravanpark OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et sooritada broneeringuid vastavalt päringutele aga ka et paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid/tooteid;

Millistel juhtudel Caravanpark OÜ avaldab kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Kuidas Caravanpark OÜ kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

Caravanpark OÜ salvestab Kliendi poolt saadetud broneeringud oma broneeringusüsteemis, et Kliendile pakkuda oma teenuseid vastavalt Kliendi päringutele. Caravanpark OÜ võib vajadusel Kliendiga kontakteeruda broneeringuga seotud detailide täpsustamiseks.

Caravanpark OÜ võib saata Kliendile infot oma teenuste kohta Kliendi emailile, Kliendil on õigus igal ajal Caravanpark OÜ-ga ühendust võtta, et teatada oma soovist teavitusi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega pöördudes meie poole info@caravanpark.ee vahendusel. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Isikuandmete töötlemise kord

Caravanpark OÜ töötleb isikuandmeid,et kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule), paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid/tooteid, täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Me ei edasta, müü ega avalikusta Kliendi andmeid kolmandatele osapooltele ilma Kliendi eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel.

Meie firma töötleb Kliendi: ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili, Kliendi sõidukiandmeid, millega külastatakse meie karavaniparki.

Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.

Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Kliendil õigus saata meile e-kiri info@caravanpark.ee või helistada numbril +372 586 66 696

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust kirjutage e-posti aadressil info@caravanpark.ee. Vastame Teie kirjadele tööpäeviti kella 09.00-17.00ni.